Sản xuất màng co

Thời gian:

Một lý do bên mình nhiều đơn hàng nhưng không nhận vì năng lực sản xuất có giới hạn.